دلخوشی


وقتی می بینم که جماعت دلشان را به چیزهایی خوش می کنند گاه حسودی ام می شود و گاه حالم ازشان به هم می خورد مخصوصا وقتی سعی می کنند که تو را هم به آن چیزها دل خوش کنند.

0 comment:

ارسال یک نظر