برابری

همه ی حیوانات با هم برابرند اما برخی برابرترند 

All animals are equal, but some animals are more equal than others.
 جورج اورول
قلعه حیوانات

0 comment:

ارسال یک نظر