امشب

امشبم گذشت و کسی مارو نکشت.
                                                          حسین پناهی

0 comment:

ارسال یک نظر