زن

طرفدار حقوق زن هستیم قبول
ولی نمی شه اینو پنهون کرد که اگر زن ای بخواد به چیزی برسه از هیچ کاری رو گردان نیست

0 comment:

ارسال یک نظر