این بود زندگی.؟

ارتباط عجیبی دارند این دو تاشعر

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
...
این بود زندگی؟
حسین پناهی

چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب
اسب در حسرت خوابیدن گاری چی
مرد گاری چی در حسرت مرگ
سهراب سپهری

0 comment:

ارسال یک نظر