تکرار


زجه های مادر بزرگ قورمه سبزی چند شب مانده را کوفتم می کند.
دوباره طبق روال هر روز تشنج کرده است
دوباره درد

دوباره اشک

دوباره زجر

خسته است از این تکرار ملال آور.

0 comment:

ارسال یک نظر