بیانیه انجمن دانش آموزان بیدار در حمایت از اعتراضات گسترده معلمان


به نام آزاد ترین آزادبیانیه انجمن دانش آموزان بیدار در حمایت از اعتراضات گسترده معلمانبدینوسیله این انجمن به نمایندگی از 18 میلیون دانش آموز ایرانی حمایت محکم خود را از معلمان دلسوز اعلام می دارد و این هشدار را به دولتمردان می دهد که حتی اگر معلمان ما هم کوتاه بیایند این بار ما کوتاه نخواهیم آمد و مانند اسفند ماه سال 82 از مدارس بیرون خواهیم آمد و درب تمامی مدارس گرداگرد شهر را خواهیم شکست
به امید آزادی نیما الف رئیس سابق شورای دانش آموزی دبیرستانهای بزرگ تهران مسئول انجمن دانش آموزان بیدار

0 comment:

ارسال یک نظر