در مسابقه کد جم گوگل هم ایران تحریمه

من هم قرار بود در این مسابقات شرکت کنم
خوب اینم یکی دیگه از محرومیت ایی که کله گنده های حکومت برای ما درست کردن
دعوت نامه گوگل برای من رو هم می تونید پایین همینجا بخونید
حتما خبر دارید که گوگل مسابقه ای رو برای انتخاب بهترین برنامه نویس ها گذاشته. که به نفر اول 10000$ جایزه می ده. وقتی تو قسمت قوانین برید اینو نوشته :
Cash prizes will not be paid to residents of Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan, or Syria.
آدرس مسابقه
دعوتنامه گوگل برای من برای شرکت در مسابقات جهانی برنامه نویسی گوگل
You're invited to take part in Google Code Jam 2006, a programming competition that will be worthy of your time, your skills and your interest.
GOOGLE CODE JAM ACTIVATION INFORMATION
Your Google activation code is *****
To activate your account, navigate to the following WWW URL:
http://www.topcoder.com/pl/?module=Google06Activate&code=MAGJ8VV69S&cm=1865
If you cannot click on the web address above, please copy the address into your web browser to continue. If the address spans two lines, please make sure you copy and paste both sections without any spaces between them.
Your handle and password will provide you with access to the Competition Arena, where you can practice and chat, and where you'll compete in Google Code Jam.
PRACTICING FOR THE EVENTThere is a practice room available to you that will allow you to become acclimated with the competition environment before you participate in Google Code Jam. The practice room contains a problem set that will be very similar in nature to the problems you will encounter during competition. The practice room will be available from 9:00AM EDT (GMT/UTC -4) on August 14, 2006 through 4:00PM EDT (GMT/UTC -4) on October 27, 2006.
You can access the practice rooms by navigating to
http://www.topcoder.com/codejam2006 and clicking on the Competition Arena tab.
COMPETING IN THE QUALIFICATION ROUNDYou may participate in the Qualification Round at any time between Tuesday, September 5 at 12 noon EDT (GMT/UTC -4) and Wednesday, September 6 at 12 noon EDT (GMT/UTC -4). You will have up to one hour to solve two problems. It is recommended that you utilize the practice area prior to participating in the qualification.
LAUNCHING THE ARENAYou can launch and login to the competition arena at the appropriate time by navigating to
http://www.topcoder.com/codejam2006 and clicking on the Competition Arena tab.
You will need to have the Java 1.4.x runtime installed in order to launch the arena.
We also suggest that you read up on the competition process by navigating to
http://www.topcoder.com/codejam2006 and clicking the Instructions link at the top.
If you have any questions about how to participate, please email them to
gcj@topcoder.com.
Thank you for registering for Google Code Jam 2006. We look forward to seeing you in the Arena
!

0 comment:

ارسال یک نظر