گزارش سنگسار در آقچه کند / حکم حکومتی ، فنا شدن انسان ، چه باشکوه بوده!

پنج شنبه ۲۸ تیر ماه سال ۱۳۸۶ خورشیدی برای دیدن آثار به جای مانده از یکی از وحشیانه ترین جنایات بشری به آقچه کند ؛ روستایی در ۷ کیلومتری تاکستان رفتم .
باد شدیدی می وزید ، من اینجا چه می کنم؟ مکان غریبی است، محل سنگسار انسانی که دو هفته پیش از آن در روز پنج شنبه در تاریخ ۱۴ تیر ماه بدرود حیات گفته ، محل سنگسار انسانی (آقای جعفر کیانی) که کودکان خود را در چنگال استبداد و توحش مجبوربه اسیری دیده و در تاریک ترین روزگارها ، به امید آینده ایی روشن برای ایشان، توسط جنایت کارترین جنایت کاران ، توسط جنایت کاران اسلامی ، بوسیله سنگهای چند کیلویی و به شکل وحشیانه ایی به قتل رسیده ، در دیدگان بهت زده روستاییان از گودال بیرون کشیده شده و نعشش از محل دور شده ؛ چه با غرور آمده و چه با غرور رفته بودند!
http://video.tinypic.com/player.php?v=4t7tgfa
فیلم از محل سنگسار آقای جعفر کیانی
ادامه دروبلاگ ایرج شهبازی

0 comment:

ارسال یک نظر